Thursday, October 13, 2011

Serat tuhfah martabat tujuh 3

Serat Tuhfah Martabat Tujuh
3. Martabat Ta'ayyun al tsani
“Kaping tiga den sami ngawruhi ing martabat Wahidiyat ika ing ta'ayyun tsani wastane, pangrawuh ing Jang Agung in dhatira iku pribadi miwah in sifat asma djroning ma'lumipun dedalan apisah-pisah, ing sakehe ma'lumat pan sampun pasti ing dalem ilmuning Jwang.”

Artinya : Yang ketiga dapat diketahui pada martabat Wahidiyah yaitu ta'ayyun tsani namanya, yang demikian ini adalah pengetahuan-Nya yang maha besar pada esensi-Nya sendiri bersama-sama dengan sifat dan nama di dalam ilmu-Nya, akan tetapi masih terpisah satu sama lain. Di sini setiap yang diketahui adalah ditetapkan di dalam ilmu Tuhan.

No comments:

Post a Comment